TORBALI İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
 
 
Bimer İşlemleri
1. Elektronik Başvuru
30 Gün+15 Gün (Gerekli görüldüğünde)
 
 
Bilgi Edinme Başvurusu
1. Dilekçe İle Başvuru
15 gün
 
 
3071 Sayılı Kanun Gereği Dilekçe Hakkının Kullanılması
1. Dilekçe ile Başvuru
15 gün
 
BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI BİRİMİ
 
SIRA   NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
 
1
Bitki Pasaportu Kayıt Sistemi
1-Üretici Belgesi (yemeklik patates için aranmaz)                                                                                            
2-Başvuru Formu (Ek-2) ve taahhütname                                                                                
3-Tapu Fotokopisi  ya da Kira Sözleşmesi                                                                 
4-Dilekçe                                                                                                              
5-Satış yeri, depo ve sergi gibi yer bilgileri       
Ön denetim ve yıllık denetim için uygun bir tarihe randevu verilir.
 
2
Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi
Profesyonel Kullanıcılar İçin     Bitkisel Üretim Yapanlar İçin
1- Dilekçe                                 1- Dilekçe                                       
2- 2 Fotoğraf                              2- 2-Fotoğraf                                    
3- Diploma Fotokopisi                 3- Kimlik Fotokopisi                          
4- Sağlık Raporu                         4- Kısa Süreli Eğitim                       
5- Kimlik Fotokopisi
2 gün
 
3
Zarar-Ziyan ve Tespit Raporu
1. Dilekçe İle Başvuru
2. Arazi tapu kayıtlar (varsa ÇKS)
3. Kimlik Fotokopisi (gerçek kişi)
4.İmza Sirküleri (tüzel kişi)
10 gün
 
4
Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Kaydı
1.Kişisel Bilgiler ve Arazi Bilgilerini İçeren Çiftçi Kayıt Formu(Ek-1)
2.T.C.Kimlik Nolu Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (gerçek kişi)
3.Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri ve yetki belgesi (tüzel kişi)
4.Arazilere ait tapu kayıtları (Varsa Kira Sözleşmeleri)
5.Çiftçilik Belgesi(Arazilerin bağlı bulunduğu Ziraat Odalarından)
6.Vesayet altındaki kişiler için mahkeme kararı onaylı sureti
7.Döner Sermaye Makbuzu
1 gün
 
 
 
 
 
 
 
5
Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Belgesi Verilmesi
1. T.C.Kimlik No ile başvuru (Güncel ÇKS kaydını yaptıranlar için)
2. Döner Sermaye Makbuzu
10 dakika
 
 
 
 
 
 
 
6
Hastalık/Zararlı Tespiti
1.Çiftçi Başvurusu
2. Numune veya hastalık/zararlının bulunduğu parsele ait tapu/çks kaydı
2 gün
 
7
Üretici Kayıt Defteri
1. Kişisel Müracaat
2.Döner Sermaye Makbuzu
1 saat
 
8
Örtü Altı Kayıt Sistemine Kayıt
1- Dilekçe                                                                                                             
2- Gerçek kişi üreticiler T.C. kimlik numarasının yer aldığı nüfus cüzdanı fotokopisi, tüzel kişi üreticiler için vergi numarasının yer aldığı vergi levhası fotokopisi                                                                                                         
3- İşletmenin bulunduğu arazinin aidiyetini gösterir onaylı belge (tapu dökümü) veya onaylı kira sözleşmesi sureti veya taahhütname                                                                                                    
4- Ek-1' deki örtüaltı üretici kayıt formu                                                                    
5- Çiftçilik Belgesi
1 gün
 
9
Destekleme Ödemesi Talebi Dosyaları
Ön Koşul: Desteğe tabi olunan ürünün bulunduğu üretim sezonu için ÇKS'ye kayıtlı olmak.
1.Başvuru Formu
2.Destekleme Talep Formu
3.Döner Sermaye Mahkbuzu(her destek kalemi için ayrı)
4.Başvuruda bulunulan destek kalemine ait aşağıda belirtilen belgeler
30 dakika
(Tebliğde belirtilen sürelerde başlayan başvurularda gerekli belgelerin tanzimi halinde)
 
Hububat Baklagil Fark Ödemesi Desteği
*Alım satım belgesi
 
*Borsa tescil beyannamesi
 
Yağlı Tohumlar Bitkiler Fark Ödemesi Desteği
*Alım satım belgesi (Elektronik ürün senedi olması durumunda borsa onayı aranmaz)
 
*Borsa tescil beyannamesi
 
*Kütlü pamuk için tohum sertifikası
 
*Patates siğili için destek talep formu (Ek-6)
 
Dane Mısır Fark Ödemesi Desteği
*Alım satım belgesi
 
*Borsa tescil beyannamesi
 
Zeytinyağı Fark Ödemesi Desteği
*Alım satım belgesi
 
*Tasiriye faturası
 
*Borsa tescil beyannamesi
 
İlave Sözleşmeli Üretim Desteği
*Sözleşme
 
Küçük Aile İşletmesi Desteği
*ÖKS Belgesi (Örtüaltı üretim yapan çiftçiler için)
 
Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği
*Talep formu (Ek-14)                                                                               
*Tohumluk satış faturası                                                             
*Tohumluk sertifikası fotokopisi
 
Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği
*YTK'nın başvuru dilekçesi
 
*BÜGEM tarafından verilen YTK olduğunu gösterir belge
 
*YTK'nın ÇKS belgesi
 
*Tohum/fidan sertifikaları fotokopisi
 
*Tohum/fidan sertifikalarına ait üretim beyannamelerinin fotokopisi
 
*Tohum/fidan sertifikalarına ait Tarla/Parsel Kontrol Raporu fotokopisi
 
*Yurt İçi Sertifikalı Tohum/Fidan Üretimi Desteklemesi YTK Tarafından Beyan Edilen Fatura ve Sertifika Bilgileri (Ek-15, Ek-16) ve bu belge ekinde tohum/fidan alım satım belgeleri suretleri ve beyan edilen sertifika suretleri
 
*Tohum/Fidan üretim bilgilerini içeren Yurt İçi Sertifikalı Tohum/Fidan Üretimi Desteklemesi Üretilen ve Sertifikalandırılan Tohum/Fidan Üretim Bilgileri                    
 
*YTK ve bu kuruluşlar adına sözleşmeli olarak tohumluk yetiştirenlerin ÇKS belgesi
 
*YTK ve bu kuruluşlar adına sözleşmeli olarak tohumluk yetiştirenler arasındaki iş akti (sözleşme protokolü)
 
Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanım Desteği
*Talep formu (Ek-26)                                                                                                             
*Fidan satış faturası                                                                                                                     
 *Aşı materyali sertifikası                                                                                                  
*Gerekli durumda bitki muayene raporu                                                                       
 *Fatura düzenleyen kişiye ait fidan/fide üretici belgesi veya doku kültürü ile tohumluk üretici belgesi veya tohumluk bayi belgesi sureti (kamu kuruluşları hariç)                                                                                              
*Patates siğili için destek talep formu (Ek-6)
 
 
Yem Bitkileri Desteği
*Taahhütname (Ek-12)
 
*Arazi beyan formu (Ek-9)
 
*Patates siğili için destek talep formu (Ek-6)
 
Organik Tarım Desteklemesi
1-Başvuru Dilekçesi                                                                                               
2-Ç.K.S. Belgesi                                                                                                   
3-Uygunluk Belgesi
 
Dane Mısır Fark Ödemesi Desteği
*İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası
 
*İyi Tarım Uygulamaları destekleme ödemesi sertifika eki (Ek-7)
 
*Örtüaltı alanlarda iyi tarım uygulamalarına ait kayıt sistemi belgesi (Ek-8)
 
Bombus Arısı Desteği
*Alım satım belgesi
 
Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu
*Talep Formu
 
GIDA VE YEM BİRİMİ
 
SIRA   NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
 
1
Rusya Federasyonu Taze Meyve ve Sebze İhracat işlemleri
1- İhracat Beyannamesi
2- Üretici Kayıt Defterinin 1. Nüshası
7 iş günü (tespit edilen eksiklikleri tamamlaması için verilen süreler ve analiz sonucu bekleme süreci hariç)
 
 
 
 
 
 
 
2
İşletme Kayıt Belgesi
1-Başvuru Dilekçesi ve Beyanname (Ek-4)
2-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının veya Deneme İzin Belgesinin Sureti
3-Kapasite Raporu veya Ekspertiz Raporu, resmi kurumlarda kurum beyanı
4-Gıda işletmecisinin güncel bilgilerini içeren Ticaret Sicil Gazetesi veya Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi(Yapısı gereği sicil gazetesinde yayımlanamayacak kurumlar hariç)
5-Şeker üretimi veya şeker paketlemesi konusunda faaliyet gösterecek gıda işletmelerinin Şeker Kurumu'ndan alacağı uygunluk yazısı. 
6-İstihdamı zorunlu teknik personel için, Meslek odası bulunan meslek mensupları için odadan alınmış çalışma belgesi, meslek odası bulunmayan meslek mensupları için gıda işletmecisiyle yapacağı noter onaylı sözleşme. 
15 iş günü (Eksik bilgi ve belge olması durumunda dosya resmi yazı ile firmaya iade edilir)
 
 
 
 
 
 
 
3
ALO Gıda Şikayet Hattı
174 Alo Gıda Hattına Şikayetin Bildirilmesi
15 iş günü (işletmede tespit edilen eksikliklerin tamamlanması ve numune süreci dışında)
 
 
 
 
 
 
 
4
Kayda Tabii İşletmeler:
1-Onay kapsamı dışındaki karma yem, yem katkı ve premiks işletmeleri
2- Yalama taşı ve blok yem üreticileri
3- Yem ithalatçıları ve yem hammadde tedarikçileri
4-Perakende yem satış ve depolama yerleri, paketleme yapan yem işletmeleri
5-Bitkisel orjinli sanayi yan ürünü üreten işletmeler (Değirmencilik,biracılık sanayi yan ürünü ve benzeri yem üreten işletmeler), yem hammaddesi işleyen işletmeler
1-Başvuru Formu (Ek- 4)
2-İşyeri açma ve çalışma ruhsatı belgesi
15 iş günü
 
 
 
 
 
 
 
5
TAPDK Satış Belgesi İşlemleri
1.Dilekçe
2. TAPDK Elektronik Müracat Formu
3.İşyeri açma ve çalışma ruhsatı
4.Vergi Levhası
5.Adli Sicil Belgesi
6.Kimlik Fotokopisi
7.Ticaret Sicil Gazetesi ve Noter Onaylı İmza Sirküleri (Tüzel)
8.Belge Bedelinin Ödendiğine İlişkin Banka Dekontu
9.Mesafe Uygunluk Belgesi(Alkollü içkiler için)
10.Sunum Belgesi (Nargile için)
3 iş günü
 
 
 
 
 
 
 
ARAZİ EDİNDİRME BİRİMİ
 
SIRA   NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN  BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
 
1
Tarımsal Arazilerde İfraz ve Tevhid İşlemleri
1.Talep Yazısı (Plan Yapma Yekisine Sahip Kurumlardan)                                                                                                       2.Güncel Tapu Kaydı                                                                                   3.Aplikasyon Krokisi veya Harita (plan) Örneği                                              
5 Gün
 
 
 
 
 
 
 
2
Tarım Arazilerinde Vasıf Değişikliği İşlemleri
1.Tapu Kadastro Müdürlüğü veya İlgili Bürolardan Alınan Resmi Yazı                                                                                                  2.Talebe Konu Arazi veya Arazilerin Onaylı Tapu Kayıt Örnekleri veya Onaylı Tapu Suretleri         
3.Çaplı Kroki veya Harita Örneği                                                                                                                                                              
5 Gün
 
 
 
 
 
 
 
3
3083 ve 5403 Sayılı Kanuna Göre Hibe, Satış İzinleri, İcra ve İpotek İşlemi Talepleri
1.Tapu Üst Yazısı                                                                                                  2.Güncel Tapu Kayıtları
3 Gün
 
 
 
 
 
 
 
4
5403 ve 3083 Sayılı Kanuna Göre Miras İşlemleri
1.Dilekçe                                                                                                               2.Rızai Taksim Sözleşmesi (Rızai Taksimin Söz Konusu Olduğu Durumlarda)                                                                                                                3.Veraset İlamı                                                                                                                                                                                                                                                   4.Alıcı ve Satıcının T.C. No' su                                                                    5.Tapu Üst Yazısı ve Güncel Tapu Kayıtları
15 Gün
 
 
 
 
 
 
 
5
Bimer İşlemleri
1.Elektronik Başvuru
30 Gün+15 Gün (Gerekli görüldüğünde)
 
 
 
 
 
 
 
TARIMSAL ALT YAPI VE ARAZİ DEĞERLENDİRME BİRİMİ
 
SIRA   NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN  BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
 
1
Tarımsal Elektrik ve Sulama Abonelik İşlemleri
1.İlgili Elektrik Dağıtım Şirketinin Yazısının Elden veya Posta ile Müdürlüğe Ulaştırılması
2.İlgiliye Ait Çiftçi Kayıt Sistemi(ÇKS) Kaydı
3.İlgili Parsele Ait Güncel Tapu Bilgileri (Tapu Sicil Müdürlüğünden Alınan Belge)
4.İlgili Parsele Ait Çaplı Kroki Veya Harita Örneği(Araziye gidilmesi gerektiği durumlarda)
5.Vekaletname (Müracaatçı Şahsen Başvurmamışsa Adına Başvuran Kişiye Ait -Noter)
6.Döner Sermaye Makbuzu                                                                                                   
(Başvuru sahibi arazinin bulunduğu il veya İlçe Müdürlüğü ile iletişime geçerek kendi durumuna uygun belgeleri tamamlayacaktır.)
5 Gün
 
 
 
 
 
 
 
2
Zeytincilik Kanun Uygulamaları
1.Dilekçe
2.İlgili Kurum Yazısı                                                                                                                                                         
3 Gün
 
 
 
 
 
 
 
3
Zeytin Ağacı Kesim İşlemleri
1.Dilekçe
2.Tapu Fotokopisi
3.Aplikasyon Krokisi veya Harita (plan) Örneği
4.Belediyeden alınan İmar Yazısı
3-13 Gün
 
 
 
 
 
 
 
4
Mera İşgali İle ilgili Şikâyetler
1.Dilekçe
15 Gün
 
 
 
 
 
 
 
5
Hazineye ait arazilerde kıymet takdiri
1-Milli Emlak Müdürlüğünün Talep yazısı.
2-Arazinin yeri ve koordinatlarını gösterir haritası.
Yazının intikalinden itibaren en geç 2 ay içinde ilgili kuruma bilgi verilir.
 
 
 
 
 
 
 
6
Tarımsal Faaliyet Raporu
1. Başvuru Dilekçesi
2.İlgiliye Ait Çiftçi Kayıt Sistemi(ÇKS) Kaydı
3.İlgili Parsele Ait Güncel Tapu Bilgileri (Tapu Sicil Müdürlüğünden Alınan Belge)
4.İlgili Parsele Ait Çaplı Kroki Veya Harita Örneği(Araziye gidilmesi gerektiği durumlarda)
5.Vekaletname (Müracaatçı Şahsen Başvurmamışsa Adına Başvuran Kişiye Ait -Noter)
6.Döner Sermaye Makbuzu                                                                                                   
5 gün
 
 
 
 
 
 
 
HAYVAN SAĞLIĞI VE YETİŞTİRİCİLİĞİ BİRİMİ
 
SIRA   NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN  BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
 
1
Kapasite Raporu Düzenlenmesi
1.Başvuru dilekçesi                                                                                                                                                                                                                                            2.İşletmenin bulunduğu yerin tapu kaydı(Varsa Kira Sözleşmesi)                                                                                                                                                                                                                        3.İşletme Tescil Belgesi
4.Döner Sermaye Makbuzu
7 iş günü
 
 
 
 
 
 
 
2
Arı Yetiştiriciliği Desteklemesi
1.Başvuru Dilekçesi
2.Arıcı kayıtlı olduğu il -ilçe dışında müracaat ediyor ise Arı konaklama belgesi Ve Yurt İçi Hayvan Sevklerine Mahsus Sağlık Raporu
Tebliğde ve Bakanlık Talimatlarında Belirlenen Süre İçerisinde
 
 
 
 
 
 
 
3
Hayvan Pasaportu
1.T.C.Kimlik No İbrazı
30 dakika
 
 
 
 
 
 
 
4
İşletme Hayvan Varlığını Gösterir belge ve İşletme Tescil Belgesi
1. T.C.Kimlik No İbrazı
30 dakika
 
 
 
 
 
 
 
5
Hayvan Ve Hayvan Maddeleri Sevklerine Mahsus Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporu Alma İşlemi
1. Nakil Beyannamesi
2. Pasaport (Büyükbaş hayvanlar için)
3. Bakanlık tarafından belge verilmiş sürücü, bakıcı ve nakil aracı beyanı
4. Kimlik fotokopisi
5. Dezenfeksiyon Belgesi (Kanatlı hayvanlar için)
2 saat
 
 
 
 
 
 
 
6
Büyükbaş Hayvanların  Şehir İçi Nakil İşlemleri
1. Satın Alınan veya Satılan Hayvana Ait Satıcı ve alıcı tarafından imzalanmış pasaport
2. Kimlik Beyanı
1 saat
 
 
 
 
 
 
 
7
Küçükbaş Hayvanların  Şehir İçi Nakil İşlemleri
1. Satın Alınan veya Satılan Hayvana Ait Satıcı, alıcı ve muhtar tarafından imzalanmış nakil beyannamesi
2. Kimlik Beyanı
1 saat
 
 
 
 
 
 
 
8
İşletme ve Karantina Yeri Uygunluk Belgesi
1. Başvuru Dilekçesi
2. Veteriner Hekim Sözleşmesi (Güncel)
7 iş günü
 
 
 
 
 
 
 
9
Anaç Sığır-Manda Yetiştiriciliği Desteklemeleri
1 - Anaç sığır desteklemesinde; ekinde başvuruda bulunan üyelerinin listesi ile merkez birliklerinden alınan icmal hazırlama yetki belgesi bulunan yetiştirici örgütlerinin başvuru dilekçesi,

2 - Anaç manda desteklemesinde, başvuru dilekçesi ve Türkvet İşletme Tescil belgesi
Tebliğde ve Bakanlık Talimatlarında Belirlenen Süre İçerisinde
 
 
 
 
 
 
 
10
Buzağı Desteklemesi
1 - Başvuru Dilekçesi
Tebliğde ve Bakanlık Talimatlarında Belirlenen Süre İçerisinde
 
 
 
 
 
 
 
11
Anaç Koyun-Keçi Desteklemeleri
1 - Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliklerince üyelerinin üyelik durumunu da belirten ve ekinde başvuru listeleri olan dilekçe
2 - Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliklerinin Merkez Birliğince düzenlenmiş icmal hazırlama yetki belgesi
Tebliğde ve Bakanlık Talimatlarında Belirlenen Süre İçerisinde
 
 
 
 
 
 
 
12
Yaş Irk Cinsiyet Değişikliği
1. Başvuru Dilekçesi
2. Veteriner Hekim Sözleşmesi (Güncel)
5 gün
 
 
 
 
 
 
 
13
Hastalıktan Ari İşletme Belgesi
1. Başvuru Dilekçesi
Tebliğde ve Bakanlık Talimatlarında Belirlenen Süre İçerisinde
 
 
 
 
 
 
 
14
AB Onaylı Süt Çiftliği
1.Başvuru Dilekçesi
2.Hastalıktan ari işletme belgesi
Tebliğde ve Bakanlık Talimatlarında Belirlenen Süre İçerisinde
 
 
 
 
 
 
 
15
Arı Konaklama Belgesi
1. Başvuru dilekçesi
2.İlçemize geldiğine dair belge
2 gün
 
 
 
 
 
 
 
16
Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan İthalat İşlemleri
1. İşletme Sahibinin Yazılı Başvurusu
Tebliğde ve Bakanlık Talimatlarında Belirlenen Süre İçerisinde
 
 
 
 
 
 
 
17
Bakıcı Sürücü ve Nakliyeci Yetki Belgesi
1.Başvuru Formu ve Ekleri
15 gün
 
 
 
 
 
 
 
18
Hayvancılık İşletmelerinin Kayıt Altına Alınması
1.Başvuru Formu
2.Kimlik Fotokopisi
3.Adres Beyanı
4.Tapu Fotokopisi
5.Muhtardan Alınan İlmuhaber
5 gün
 
 
 
 
 
 
 
19
Hayvan Ölüm Düşüm Bildirimi
1. Başvuru Formu
1 gün
 
 
 
 
 
 
 
20
Hayvan Ölüm Düşüm Belgesi
(Daha önce düşümü yapılan hayvanlar için)
1. Kimlik İbrazı ile başvuru
30 dakika
 
 
 
 
 
 
 
BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ BİRİMİ
 
SIRA   NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
 
1
Amatör Balıkçı Belgesi
1. Başvuru Dilekçesi                                         
2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3.Bir Adet fotoğraf
4.Döner Seramaye Makbuzu
1 İş Günü
 
 
 
 
 
 
 
KOORDİNASYON VE TARIMSAL VERİLER BİRİMİ
 
SIRA   NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
 
1
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Destekleme Ödemesi
1- Matbu  başvuru formu
2- Danışmanlık Taahhütnamesi (ek-1)
3- Tarımsal işletme bilgi formu (ek-2)
4- Nüfus Cüzdanı  veya onaylı sureti
Süresiz
 
 
 
 
 
 
 
2
Çiftçi Mallarını Koruma
1- İtiraz Dilekçesi
2- Ceza İhbarnamesi
2 iş günü
 
 
 
 
 
 
 
3
Tabii Afet Yardımı
1- Başvuru Dilekçesi
2- Mal Varlığı Beyan Formu (No:6)
3- Tapu fotokopisi-Kira  Sözleşmesi
4- Ç.K.S. Kaydı
7 iş günü (tespit edilen eksiklikleri tamamlanması için verilen süre hariç)
 
 
 
 
 
 
 
4
Yeşil Kart, Engelli Yardımı ve Tarım Sigortası içinYıllık Tarımsal Gelir Sorgulaması
1- Muhtarlıktan veya SGK'dan alınan Yeşil Kart Formu
2- SGK'dan muhtar onaylı sigorta belgesi (Sigortalılardan)
1 saat
 
 
 
 
 
 
 
5
Tarımsal Gelir Tespit Belgesi
1.Dilekçe ile Başvuru
1 saat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME BİRİMİ
 
SIRA   NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
 
1
Kooperatif Kuruluşu
1. Başvuru dilekçesi                                                                                                             
2. En az 7 kurucu ortağa ait nüfus cüzdan sureti                                                        
3. Kurucu ortaklara ait ikametgah senedi                                                                  4.Muhtarlık veya ilçe merkezinde ise kaymakamlıktan alınacak Koop. kuruluş uygunluk yazısı                                                                                                            5. Sulama Koop.leri DSİ veya özel idare uygunluk yazısı ve 1/5000 ölçekli kadastral harita                                                                                                                     6. Su ürünleri Koop.leri için su ürünleri üretimi, yetiştiriciliği veya avlanmasını meslek edindiğini tevsik eden ruhsat teskeresi ve/veya su ürünleri yetiştiricilik belgesi
Kuruluş etüdü dahil 15 iş günü (tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için verilen süreler hariç)
 
 
 
 
 
 
 
2
Üretici Birliği Kuruluşu
1- Başvuru Dilekçesi                                                                                                  
2- En az 16 kurucu üye çiftçi belgesi (2 ad.) Bitkisel üretimde çiftçi belgeleri ÇKS ile uyumlu )                                                                                                             3- Bitkisel üretimde çks belgeleri (1 ad.)                                                                    
4- Nüfus cüzdanı sureti (2 ad.)                                                                                         
5- Su ürünleri üretici birliklerinin kuruluşunda                                                           
6)a-Yetiştiricilikte yetiştiricilik belgesi                                                                      
7)b-Avcılıkta ruhsat teskeresi                                                                                                   8- Organik tarımsal üretim sistemi ile üretici birliği kuracaklarda; kontrol veya sertifikasyon kuruluşundan alınan belge                                                                             
9- Tüzel kişi üyelerde yetkili kurullarından yetki belgesi-ticaret sicil belg. ve vergi levhası                                                                                                                      10- Üretici birliği ilçe bazında kuruluyorsa 4 adet tüzük- il bazında kuruluyorsa 3 adet tüzük
Dosyanın bakanlığa gönderilmesi 5 iş günü (tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için verilen süreler hariç)
 
 
 
 
 
 
 
3
Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerin ve Birliklerin Genel Kurul Toplantıları
1. Bakanlık Temsilcisi Talep Dilekçesi (en az 15 gün önce)
2. Genel Kurul İlan ve Gündemi
3. 5200 Sayılı Kanuna Göre Kurulmuş Tarımsal Üretici Birlikleri İçin İlan Gündeminin yayınlandığı Mahalli Gazete
4. Temsilci Ücretlerinin Yatırıldığına dair makbuz
Uygun bir tarihe randevu verilir.
 
 
 
 
 
 
 
4
Kırsal Kalkınma Yatırım Desteklemeleri
1. Bilgi için kişisel başvuru (Başvurular İl Müdürlüğünce alınmaktadır.)
Tebliğ ve talimatlarda belirtilen sürelerde.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Başvuru esnasında belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz
 
 
                       
İLK MÜRACAAT YERİ  : TORBALI İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
İKİNCİ MÜRACAAT YERİ  : TORBALI KAYMAKAMLIĞI
 
İSİM                               : Hakan KARAKAYA
     
İSİM                                   : Kadir Sertel OTCU
 
ÜNVANI                          :Torbalı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü
 
ÜNVANI                              : Torbalı Kaymakamı
 
TEL                                : 0232 856 25 00
     
TEL                                    : 0 232 856 79 80
 
FAKS                             : 0232 856 47 05
     
FAKS                                 : 0 232 856 16 60