SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ
 (EN GEÇ)
 
 
 
 
1
Ağız ve Diş sağlığı hizmeti veren sağlık kuruluşlarıyla ilgili açılış kapanış vb.işlemler
1- Dilekçe 2- Ön inceleme raporu 3- 1/100 ölçekli Kroki 4- Yangın tedbirlerinin alındığına dair belge 5- Ticaret sicil gazetesi,şirket ortaklarının Diplomalarının onaylı örneği 6- Zorunlu asgari ilaç listesi,Tıbbi donanım listesi 7- Sağlık kuruluşundaki ünit ve diğer malzemelere ait faturalar 8- Noter onaylı Mesul müdür sözleşmesi, nüfus cüzdan örneği, onaylı diploma örneği 9- Dişhekimlerinin oda kayıt belgesi 10- Çalışacak Personelin onaylı diploma örnekleri 11- Sağlık personelinin sağlık ocağı serbest çalışanlar defterine kaydı 12- Oda tarafından düzenlenen tabela uygunluk belgesi 13- Belediye ile yapılmış tıbbi atık sözleşmesi 14- Vergi levhası fotokopisi 15- Sağlık kuruluşunun ismini taşıyan Maliye bakanlığı kaşeli reçete örneği 16- Sağlık raporu 17- Adli sicil kaydı 18- Belediyeden alınacak numarataj belgesi 19- Mesul müdür için 4 diğer diş hekimleri için 2 adet  vesikalık fotoğraf
15 Gün 
 
2
Eczane Açma, Kapama, Nakil Devir vb. İşlemleri
1-Dilekçe 2- Matbu form 3- 2 adet Diploma örneği( Sağlık müdürlüğü onaylı) 4- Özgeçmiş 5- Varsa En son çalıştığı iş yerinden ayrılış belgesi 6- 2 adet Göz raporu 7- 2 adet Sağlık raporu 8- 2 adet Adli sicil kaydı 9- 2 adet 1/50 oranında Kroki 10- 4 adet vesikalık fotoğraf 11- Ruhsat harç makbuzu aslı ve fotokopisi 12- Eczane açılacak mahalin iş yeri alduğuna dair belediyeden alınacak numarataj belgesi 2 adet 13- Türk Eczacılar Birliği'nce onaylanmış, Mesul Müdür'ün meslekten men cezasının olup olmadığına dair Eczacı Odası'ndan alınan belge 14- Mesul Müdür'ün Eczacı Odasına Kayıtlı Olduğuna Dair Belge 15- Bayanlar için: Evlenme Cüzdanının fotokopisi 2 adet (soyadı değişikliği varsa soyadı değişikliğini gösteren belgenin noter tasdikli sureti) 16- Askerlik terhis tarihi yeni ise terhis belgesi fotokopisi (2 adet) 17- 1 adet mavi, 1 adet sarı dosya 18- Eczacı yabancı uyruklu ise: ''İçişleri Bakanlığı yabancılar şubesinden İzmir ili ve ilçelerinde eczane açabilir eczacılık yapabilir'' yazısı olacak
15 Gün 
 
3
Poliklinik ve Hekim Muayenehaneleri Açılış kapanış vb. İşlemleri
1- Dilekçe 2- Matbu form  3- Diploma ve uzmanlık belgesi (Sağlık müdürlüğü onaylı)  4- Nüfus cüzdanı sureti 5-Tıbbi malzeme ve araç gereç listesi  6- Sağlık raporu 7- Adli sicil kaydı 8- 1/100 ölçekli Kroki 9- 4 adet vesikalık fotoğraf 10- Ruhsat harç makbuzu aslı ve fotokopisi belediyeden alınacak numarataj belgesi 11- Bina yapı kullanma izin belgesi ,depreme karşı dayanıklılık raporu ,yangın tedbirlerinin alındığına dair yetkili mercilerden alınacak belgeler 12-Çalışacak personelin iş sözleşmesi ve sgk kaydı 13- Vergi levhası (Sağlık Müdürlüğü onaylı) 14- Kamu kurumunda çalışmadığına dair belge 15- Hekimin Toplum sağlığı merkezi kayıt belgesi 16- Hekim adına düzenlenmiş reçete örneği 17- Hekim ile birlikte sağlık personeli çalışacak ise Personelin: Diploma örneği (müdürlük onaylı),kamu kurumunda çalışmadığına dair belge, toplum sağlığı merkezine kayıt belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ve 3 adet vesikalık fotoğrafı 18- Belediye ile yapılmış tıbbi atık sözleşmesi 19- Çalışan hekimlerin tabip odası kayıt belgeleri
1 Ay
 
4
Optisyenlik Müessesesi Açılış, Kapanış, Nakil Devir vb. İşlemleri
1- Dilekçe 2- Matbu form 3- Gözlükçülük Ruhsatnamesi Optisyenlik Diploması veya Göz Hastalıkları Uzmanlık Belgesi 4- Göz hastalıkları uzmanı ise tabiplik mesleğini icra etmediğine dair tabip odasından alınmış belge 5-Muhtarlıktan alınmış ikametgah belgesi  6- Sağlık raporu 7- Adli sicil kaydı 8- T.C. Kimlik numarası yazılı nüfus cüzdan sureti 9- 1/100 ölçekli Kroki 10- 4 adet vesikalık fotoğraf 11- Ruhsat harç makbuzu aslı ve fotokopisi, belediyeden alınacak numarataj belgesi  12- Vergi levhasının örneği 13- Hizmet Sözleşmesi 14- Araç Gereç Listesi  15- Yangın tedbirlerinin alındiğina dair belge 16- Ticaret şirketi tarafından açılacak ise ticaret sicil gazetesinin örneği 17- Reçete kayıt defteri 18- Teftiş ve denetim defteri 19- Mesul müdür haricinde personel çalışacak ise: Diploma,uzmanlık belgesi yada gözlükçülük ruhsatnamesi örneği, ikametgah belgesi, 2 adet vesikalık fotoğrafı, sağlık raporu T.C.Kimlik numarası yazılı nüfus cüzdan örneği
1 Ay
 
5
Sağlık Kabini Açılış,Kapanış,Nakil Devir vb İşlemleri
  1- Dilekçe 2- Diploma örneği (Sağlık Müdürlüğü onaylı)  3- T.C. Kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı örneği 4- 4 adet vesikalık fotoğraf 5- İkametgah belgesi 6- 1/100 ölçekli kroki 7- Sağlık raporu 8- Adli sicil kaydı 9- Sağlık Kabininde Bulundurulabilecek Tıbbi Malzemeler Listesi 10- Sağlık Kabininde bulundurulabilecek ilaç listesi  9-Sağlık kabininde verilecek hizmetlerin listesi 10- Belediye ile yapılmış tıbbi atık sözleşmesi 11- Vergi levhası 12- Sağlık kabininin bulunduğu yerleşim yerindeki sağlık ocağı hekimi tarafından söz konusu sağlık kabininin açılmasının, bu genelgede yer alan düzenlemeler açısından, uygun olup olmadığına dair ön inceleme raporu 13- Ortaklık halinde açılacak sağlık kabinleri için sağlık kabininin bütün ortaklarını gösteren Ticaret Sicili Gazetesi ile bütün ortakların ebe, hemşire ve sağlık memuru (toplum sağlığı bölümünden mezun) olduğunu gösterir belgeler 14- Ortaklık halinde açılacak sağlık kabinleri için bütün ortakların imzasını içeren ve hangi  ortağın sağlık kabininin mesul müdürü olacağının beyan edildiği dilekçe
10 gün
 
6
Ortez-Protezleri Ismarlama Olarak üreten Ve/Veya Uygulayan Merkezler İle İşitme Cihazı Satış ve Uygulaması Yapan Merkezler Açılış İşlemleri
1- Dilekçe 2- Merkezin açılacağı binaya ait tapu senedi veya kira sözleşmesi örneği 3- Binanın yapı kullanma izin belgesi örneği 4- 1/100 ölçekli kroki 5- Yangın tedbirlerinin alındığına dair belge 6- “İşyeri Açma İzni Harcı” tahsil edildiğine dair vergi dairesi alındı belgesi 7- T.C. Kimlik Numarasıyazılı nüfus cüzdanı örneği 8- Tüzel kişiliğin şirket olması halinde,ticaret sicil gazetesi, vergi levhası ve imza sirkülerinin örneği 9- Tüzel kişiliğin sermaye şirketi olması halinde göstereceği temsilciden, temsilcinin hissedarlar arasından olduğunu gösterir karar örneği 10- Tüzel kişiliğin dernek veya vakıf olması halinde göstereceği temsilciden, dernek veya vakıf yönetim  kurulu üyesi olduğunu gösterir karar örneği 11- Tüzel kişiliğin dernek veya vakıf olması halinde, merkezin açılış faaliyetleri
kapsamında olduğunu gösterir vakıf senedi/dernek tüzüğünün örneği 12- Adli sicil kaydı 13- İşitme cihazı uygulama merkezleri için, uzman odyolog, odyolog veya  odyometrist olduğunu gösterir öğrenim belgesi örneği 14- Ortez-protez yapım ve uygulama merkezleri için; ortez-protez uzmanı,
ortetist-prostetist veya ortez-protez teknikeri olduğunu gösterir öğrenim belgesi örneği 15- Sorumlu müdür ile kurucu arasında yapılacak tam gün çalışmayı öngören hizmet akdi.
20 Gün
 
7
Organ ve Doku Bağışında bulunmak isteyen vatandaşların sisteme kayıt İşlemleri
1- T.C. Kimlik Numarası yazılı Kimlik İbrazı 2- Organ ve Doku Bağış Formu
1 Gün
 
8
Eğitimler
1- T.C. Kimlik Numarası
1 Gün
 
9
Öğrenci Staj İşlemleri
1- Dilekçe 2- Öğrenim gördüğü okulun resmi yazısı 3- Öğrenci kimlik belgesi fotokopisi
1 Gün
 
10
 
 
 
 
 
           
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı
halde hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
           
İLK MÜRACAAT YERİ
İKİNCİ MÜRACAAT YERİ
 
Adı Soyadı  :                 Yüksel KIZILIŞIK
Adı Soyadı :                    Kadir Sertel OTCU
 
Görev Ünvanı  :          Torbalı İlçe Sağlık Müdürü
Görev Ünvanı :             Torbalı Kaymakamı
 
Adresi :        Ertuğrul Mah.İlker Doğan Cad. 3117 Sok No: 11 Torbalı/İZMİR                                                                                                      
Adresi :   Ertuğrul Mah. Mithatpaşa Cad. No: 65 Hükümet Konağı   TORBALI/İZMİR                      
 
Telefon Numarası  :   0 232856 16 27
Telefon Numarası :      0 232 856 79 80
 
Faks Numarası  :        0 232 856 77 25
Faks Numarası :            0 232 856 16 60   
 
E-posta Adresi   :       torbalism@ism.gov.tr
E-posta Adresi  :           torbali@icisleri.gov.tr