İZMİR ÇALIŞMA İŞ KURUMU TORBALI HİZMET MERKEZİ
 
HİZMET STANDARTLARI
 
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
 
 
1
İşsizlik ödeneği başvurusunun sonuçlandırılması
Kimlik, Talep dilekçesi
Sistemimize düştüğünün en geç 2 gün.
 
2
İşsizlik ödeneği, İş kaybı tazminatı
Kesme işlemleri
Dilekçe, Alo 170,  Telefon
Başvuruyu izleyen iş günü
 
3
Vatandaşların bilgi ve belge talepleri
(Bilgi Edinme Hakkı)
Dilekçe
Bilgi Edinme Başvuru Formu
Normal süre 15 işgünü
-Görüş sorulması halinde 30 işgünü
 
4
Vatandaşların bilgi talepleri (Bilgi Edinme Hakkı dışında)
Mail, telefon
-
Başvuruyu izleyen işgünü
 
5
Tarım Aracı Belgesi verilmesi
İstenilen belgeler;
a) Yetkili kişiye ait T.C. kimlik numarası beyanı
b) Gerçek kişiler ile tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişiye (adı gazeteden kontrol edilecek) ait en az ilkokul (ilköğretim) düzeyinde öğrenim belgesinin veya sürücü belgesi örneği, (Yönetmeliğin yayımlandığı 27 Mayıs 2010 tarihinden önce izin almış olanlardan, aracılık görevini devam ettirdikleri sürece bu şart aranmaz).
c) Tüzel kişilerce şirket kuruluş sözleşmesinin yayımlandığı ticaret sicil gazetesinin bir örneği
d) Gerçek kişiler ile tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişiye ait imza sirküleri.
e) İki adet vesikalık fotoğraf (bir tanesi izin belgesine yapıştırılacak)
f) Masraf karşılığı (her başvuru sahibi için ayrı dekont)
g) Adli sicil kaydının olmadığına ilişkin beyan alınması.
1 iş günü
 
6
Özel İstihdam Bürolarına İzin Verilmesi veya iznin yenilenmesine ilişkin İl müdürlüğünce istenilen belgeler.
1) Büro başvurularının alınması sırasında ibraz edilecek belgeler.
Büro açmak için aşağıdaki belgelerin il müdürlüğüne/hizmet merkezine ibraz edilmesi gerekmektedir.
a) İzin Başvuru Formu
b) Çalışma İzin Belgesi
c) Yetkili Kişiye Ait Diğer Belgeler
1) Yetkili kişiye/kişilere ait en az lisans düzeyinde öğrenim belgesinin örneği, yurtdışındaki okullardan mezun olanlar için yeminli mütercimlerce Türkçeye tercüme edilmiş diploma örneği (diplomanın muhteviyatından ülkemizde geçerli lisans diploması olup olmadığının anlaşılamaması halinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından denklik belgesi istenebilir) ve imzalı özgeçmişi.
ç) Müflis veya Konkordato İlan Edilmediğini Gösterir Belge d) Adli Sicil Kaydını Gösterir Belge e) Nitelikli Personele İlişkin Belgeler f) Uygun İşyeri ve Yeterli Teknik Donanıma İlişkin Belgeler g) Ticaret Sicil Gazetesi ya da Tüzük ğ) İmza Sirküleri
30 gün
 
h) Teminatla 2) İzinlerin Yenilenmesi
İznin yenilenebilmesi için, iznin verilmesinde aranan şartların yanında;
a) Yeniden değerleme oranında artırılmış teminat miktarına ulaşacak miktarda ilave teminatın verilmesi,
b) yenileme masraf karşılığının yatırılması,
c) başvuru formu
d) izin yenileme başvurusu değerlendirme formu
e) değişikliklere ilişkin belgelerin, Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir.
 
6
Kısa çalışma başvurusu
Talep dilekçesi
-Durum Raporu
-Çalışanların Listesi
-İmza sirküleri
-Ticaret Sicil Gazetesinde yer alan şirket sorumlusu
Başvuruyu izleyen ayın sonuna kadar
 
7
Mesleki Eğitim Kursu talepleri kapsamında Kuruma bildirilen işgücü taleplerinin Kuruma kayıtlılardan karşılanması
-
İl müdürlüğü veya hizmet merkezince talep karşılanırken ilgili alanda mesleki eğitim almış Kuruma kayıtlı olanlar varsa bunlara davet göndermek suretiyle talep, en fazla 7 işgünü içinde karşılanmaya çalışılır.
 
8
İşbirliği kapsamında eğitim kurslarının açılması
Hizmet sağlayıcılardan talep gelmesi
En geç 5 iş günü içinde
 
9
Mesleki Eğitim Kursları Hizmet Alımının Duyurulması
Hizmet Merkezi ilan panosu
Hizmet Merkezimiz tarafından hizmet alımından ilana çıkılan gün hariç en az 5 işgünü önce yayımlanır.
 
10
Mesleki Eğitim Kursları kursiyer adaylarına ilişkin davetiyelerin gönderilmesi
Sms/eposta yoluyla davet (İşsizlik Ödeneği alanlara iadeli taahhütlü)
Kursiyer adaylarına ilişkin davetlerin, kursiyer seçme işleminden en az beş gün önce gönderilir.
 
11
Kursiyer Seçme İşleminin Kurum İnternet Sitesinde Yayınlanması
-
Açılacak olan kurslara ilişkin bilgiler kursiyer seçme işleminden en az on gün önce Kurumun internet sitesinde yayımlanır.
 
12
İşbaşı Eğitim Programında katılımcıya yapılacak ödemelerin süresi
-
Katılımcılara ait devam çizelgelerinin işveren tarafından Kuruma ibraz edildiği tarihten itibaren en geç 15 işgünü içinde ödenir.
 
13
İşbaşı Eğitim Programında sözleşmede belirtilen hususlara uyulmaması durumunda Hizmet Merkezinin sözleşmeyi feshinin taraflara bildirilmesi
-
Bu duruma bağlı olarak sözleşmenin feshi 3 iş günü içerisinde taraflara bildirilir.
 
14
İşbirliği kapsamında Girişimcilik Eğitim Programlarının açılması
Kamu Kurumu ve Kamu Kurumu niteliğindeki kuruluşlardan gelen talep üzerine.
Gelen taleplerle ilgili proğramın başlamsından en az 15 iş günü öncesinde ilgili KOSGEB Müdürlüğüne başvuruda bulunur. Başvurunun onaylanmasına müteakip planlanan başlama tarihinde program başlatılır.
 
15
Girişimcilik Eğitim Programlarında katılımcı zaruri gideri ödemesi
Katılımcı devam çizelgesi.
Katılımcılara ait devam çizelgelerinin yüklenici tarafından Kuruma ibraz edildiği tarihten itibaren en geç 15 işgünü içinde ödenir.
 
16
Özel politika gerektiren gruplara yönelik projeler(AİHY Madde 99 kapsamında)
Kamu Kurumlarından gelen taleplerin değerlendirilmesi.
Özel politika kapsamında dezavantajlı grublara yönelik düzenlenecek kurslar, Hizmet sağlayıcıdan gelen talepler doğrultusunda derhal değerlendirmeye alınır. 10 iş günü içerisinde kurs başlatılır.
 
17
Engelli ve Eski Hükümlülere Yönelik Projelere başvuru ve bu projelerin değerlendirilerek Genel Müdürlüğe bildirilmesi
Talep dilekçesi, Başvuru Formu ve ekleri, Başvuru Sahibinin Beyanı,
Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı veya onaylı örneği (Ticari işletmeler için), Sivil toplum kuruluşlarına ait iktisadi işletmeye ait belgelerin aslı veya onaylı örneği, İmza sirkülerinin aslı veya onaylı örneği, Vergi, SGK prim ve idari para cezası olmadığına ya da yapılandırıldığına dair belgeler,
Mesleki eğitime yönelik projelerde onaylı eğitim programı,
İstihdam taahhüdü içeren projelerde bu taahhüde ilişkin belgeler, Proje ekibi hakkında bilgi (özgeçmiş ve deneyimi gösterir), Daha önce tamamlanan proje bilgileri (varsa), Proje kapsamında diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğine ilişkin belgeler (varsa), Ayrıntılı proje faaliyet takvimi, Ayrıntılı bütçe tablosu, Engellilere yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarından, bir üst kuruluşa bağlı olanlardan üst kuruluş değerlendirme raporu.
Hizmet Merkezimize gelen talepler 5 iş günü içerisinde değerlendirilerek uygun bulunan talepler Genel Müdürlüğe gönderilmek üzere İl Müdürlüğüne gönderilir.
 
18
İş Danışmanlığı Bireysel Görüşme Talebine Cevap Verme Süresi
-
3 iş günü içinde
 
18
İş Danışmanlığı Bireysel görüşme talebinin gerçekleştirme süresi
-
15 işgünü
 
19
Meslek Danışmanlığı Bireysel Görüşme Talebine Cevap Verme Süresi
-
3 iş günü içinde
 
20
Meslek Danışmanlığı Bireysel görüşme talebinin gerçekleştirme süresi
-
15 işgünü
 
21
Meslek Danışmanlığı Sınıf Görüşme Talebine Cevap Verme Süresi
-
3 iş günü içinde
 
22
Meslek Danışmanlığı Sınıf Görüşme talebinin gerçekleştirme süresi
-
30 işgünü
 
23
İş ve Meslek Danışmanlığı Grup Görüşmesi Talebine Cevap Verme Süresi (Kurum hizmetleri hakkında bilgilendirme, rehber öğretmenlerle grup görüşmesi, veli toplantısı, iş arama becerilerinin geliştirilmesi eğitimi)
-
3 iş günü içinde
 
24
İş ve Meslek Danışmanlığı Grup Görüşme talebinin gerçekleştirme süresi (Kurum hizmetleri hakkında bilgilendirme, rehber öğretmenlerle grup görüşmesi, veli toplantısı, iş arama becerilerinin geliştirilmesi eğitimi)
-
30 işgün
 
25
Meslekleri Tanıtıcı Materyal Talebi
Talep dilekçesi veya yazısı
Süresiz yazılar ve kişisel dilekçelerin alındığı tarihten itibaren en çok 15 gün içinde, Meslek bilgi merkeziden istenir.
 
26
İŞKUR web adresi ve portalında sunulan iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri: (Kurum internet sayfası: Kurum İnternetinin ana sayfasında yer alan Meslekleri Tanıyalım ve E- Öğrenme bölümünden (Meslekler, özgeçmiş hazırlama, genel eğitim-öğretim yerleri, iş arama becerileri ve meslek tanıtım kitapçıkları vb.) istediği bilgilere ulaşma. Kurum Portalı: Kurum portalına kayıtlı kullanıcı On Line işlemler başlığı altında yer alan İş ve Meslek Danışmanlığı alt başlığından meslek, genel eğitim-öğretim dosyalarına ulaşma. Danışmanlıkla ilgili randevu talebinde bulunma.)
Kurum Portalına Üyelik ve Kurum web sayfası
Sanal hizmet 7/24 saat
 
27
İş Sözleşmesi Fiilen Sona Eren Çalışanların İş ve Toplu İş Sözleşmelerinden Doğan Bireysel Alacaklarına İlişkin Şikayetleri
Dilekçe
2 iş günü içinde İl Müdürlüğümüze gönderilir.
 
39
İşyerinde Yürütülen İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerine İlişkin Tespit ve Önerilerin yazıldığı
(ONAYLI DEFTER )
1- Dilekçe
2- Ön sayfasındaki bilgilerin doldurularak ilgililerce(işveren/Vekili, İş Güvenliği Uzmanı, işyeri Hekimi) imzalandığı defter
En geç 2 iş günü
 
28
Bilgi ve Belge edinme İşlemleri
(BİMER aracılığıyla)
Bilgi Edinme Talep Formu
en geç 2 iş günü içerisinde
 
29
Bilgi ve Belge edinme İşlemleri
(CİMER aracılığıyla)
Bilgi Edinme Talep Formu
en geç 2 iş günü içerisinde
 
30
Bilgi ve Belge edinme İşlemleri
(ALO 170 aracılığıyla)
Bilgi Edinme Talep Formu
en geç 2 iş günü içerisinde
 
31
Bilgi ve Belge edinme İşlemleri
(SVR  aracılığıyla)
Bilgi Edinme Talep Formu
en geç 2 iş günü içerisinde
 
32
İdari Para Cezasının Taksitlendirilmesi Talebi
Dilekçe
en geç 2 iş günü içerisinde
 
33
Bilgi ve Belge Edinme İşlemleri (Kuruma)
Bilgi Edinme Talep Formu
15 iş günü
 
                               
                               
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
                               
       Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
                               
İlk Müracaat Yeri:
İzmir Çalışma İş Kurumu Torbalı Hizmet Merkezi
 
İkinci Müracaat Yeri:
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
 
İsim:
Mustafa ŞİMŞEK
 
İsim:
Kadri KABAK
 
Unvan:
Torbalı Hizmet Merkezi Müdürü
 
Unvan:
İl Müdürü
 
Adres:
Tepeköy Mah. Erdinç Tekirli Cad. NO: 21 Torbalı/İZMİR
 
Adres:
1362 Sok. No:29 Çankaya/Konak
 
Tel.:
0 232 856 16 20
 
Tel.:
0 232 441 18 85/501
 
Faks:
0 232 855 64 07
 
Faks:
0 232 441 10 41
 
e-Posta:
mustafa.simsek@iskur.gov.tr
 
e-Posta:
kadri.kabak@iskur.gov.tr